OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fravær

Når du ikke har mulighet til å møte på skolen er det viktig at du sier ifra til dine lærere. 

 • Meld alltid i fra i god tid/umiddelbart når du ikke kan møte på skolen/i timer.
 • Vis dokumentasjon til faglærer, men lever dokumentasjonen til kontaktlærer
 • Kontroller at dokumentasjonen er registrert på Visma InSchool 

Fraværsgrense

Fraværsgrensen er innført for å motivere elever til jevn innsats, og å forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder alle elever. De viktigste punktene for deg som elev er:  

 • Møt opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag er hovedregelen at du ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Du må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at du likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
 • Du skal få et varsel om du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.
 • Ifølge ordensreglementet til Nordland fylkeskommune blir det ført fravær dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent til en time.
 • Dersom du ikke kan møte til undervisning har du plikt til å melde fra.

Generelt om fravær

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Fravær føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke omgjøres til dager.

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. Dette gjelder:

 • Rådgivning på skolen 
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • Elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 • Avtalt samtale med rektor, avdelingsleder, kontaktlærer eller andre ansatte

Fravær over 10 prosent

Du kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis du kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av:

 • helse- og velferdsgrunner (inkludert legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjenesten eller lignende)
 • arbeid som tillitsvalgt (annet enn elevrådsarbeid)
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Elever vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke.

Velferdsgrunner omfatter ikke ferie. Velferdsgrunner vil bli behandlet individuelt.

Kjøreopplæring

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. Om det er 2 elever på samme kurs, vil tidsrammen for opplæringen øke. I så tilfelle, regnes alt fravær som dokumentert.

De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Krav til dokumentasjon

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom.

Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjonen, og hjelpearbeid av en hjelpeorganisasjon eller lignende.

For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes.

Fraværsføring på vitnemålet

I utgangspunktet føres alt fravær på vitnemålet, også dokumentert fravær som er unntatt fraværsgrensen. I noen tilfeller kan man søke om at fravær ikke føres på kompetansebeviset eller vitnemålet. Dette gjelder dagsfravær og er begrenset til inntil 10 dager i løpet av et skoleår. Fraværet må kunne dokumenteres og det gjelder i forbindelse med:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt (utenfor skolen / annet enn elevrådsarbeid)
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Eleven må skriftlig søke om sletting av fravær og levere nødvendig dokumentasjon til kontaktlærer senest en uke før karakteroppgjøret. Normalt vil slikt fratrekk bli gjort etter 1. halvår og ved slutten av opplæringsåret. Benytt søknadsskjema for sletting av fravær.  
 
For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram legeattest som dokumentasjon. Dette fraværet må også vare i mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dag som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. For elever med funksjonshemming eller kronisk sykdom forutsettes det at det er tilstrekkelig med ei generell sykemelding.

Forskjellen i reglene om fraværsgrense og for føring av fravær på vitnemål

Tabellen under viser noen av forskjellene slik at vi unngår misforståelse:

Fraværsgrense Føring av fravær på vitnemål
 
I enkeltfag, kan påvirke karakteren Samlet for alle fag, ingen kopling til karakterer i fag
Unntak gjelder timer Unntak gjelder for dager, ikke timer
Ingen begrensning for dager eller timer unntak kan benyttes Unntak begrenses til 10 dager per skoleår
All dokumentert sykdom kan unntas fra første dag Fravær på grunn av sykdom som ikke er kronisk kan først unntas etter minst tre dager
Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan unntas Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan ikke unntas

Helsefravær må dokumenteres
med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, alene eller i
kombinasjon med egenerklæring

Helsefravær må dokumenteres med legeerklæring

 

Forseintkomming

I ordensreglementet er det regulert når fravær i deler av en time skal regnes som forseintkomming og når fravær skal føres for en hel time. I Nordland fylkeskommune er det fastsatt at det skal føres forseintkomming dersom en kommer inntil 15 minutter for seint, deretter føres timefravær. Både forseintkomming og udokumentert fravær har betydning for ordenskarakteren.

Meldeplikt og planlagt fravær

Du (eller foresatte) sender melding til kontaktlærer på Visma In School (VIS) om at du er syk. Hvis fraværet varer mer enn én dag, sender du melding for hver ny dag. Dagene merkes og telles som fravær.

Du kan også varsle om fremtidig fravær ved å registrere dette i VIS.

Husk å følge med på fraværsføring i VIS og ta opp ev. feil med kontaktlærer.

Søknad om vurdering ved fravær opp til 15 prosent

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe elever med særlige utfordringer å fullføre og få vurdering selv om de har mer enn 10 prosent fravær.

Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Varsel ved fare for tap av vurderingsgrunnlag

En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha blitt varslet i forkant. Varslet skal gis «uten ugrunna opphold». Det vil si at når det er fare for at eleven kan overskride fraværsgrensen, skal det varsles.

Fraværsberegning

Fraværsberegningen foretas med utgangspunkt i det fastsatte, planlagte årstimetallet i faget.

Skolen kan også gi elevene ekstra undervisning, for eksempel intensivopplæring, leksehjelp eller lignende. Slik ekstraopplæring vil være et tillegg til det fastsatte timetallet i faget og vil ikke spille inn på fraværsprosenten. Timeantallet, som grensen vurderes opp mot, skal være det samme for alle elevene på en skole. Et frivillig tilbud om ekstraopplæring i et fag vil altså ikke medføre at det totale timetallet i faget vil variere.

Elever som ikke får halvårsvurdering med karakter

Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakter. For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret. For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter. Timetallet elevene har rett til opplæring i er fastsatt i fag- og timefordelingen. Det betyr at en elev som har stort udokumentert fravær i starten av skoleåret kan ha overtrådt fraværsgrensen for hele året, slik at han eller hun verken får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Skolen har rutiner for å forsøke å forebygge at dette skjer. Det er likevel viktig at elev og foresatte følger med på fraværsføringen og leser eventuelle varselbrev som kan bli sendt ut.   

Hvis du som elev overskrider fraværsgrensen?

Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at du har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag.

Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, ikke kan være elev i faget samtidig.

Utgangspunktet er at elever må ha bestått i alle fag på det aktuelle trinnet for å tas inn på Vg2 og Vg3. Det vil si at en elev, som hovedregel, minst må ha karakteren 2 i alle fag for å begynne på neste opplæringsår.

Eleven må fortsatt bestå faget for å få vitnemål. For å ha rett på førstegangsvitnemål må eleven ha bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse på normal tid.

Elever som ikke får standpunktkarakter i et eller flere fag på grunn av fraværsgrensen må ta fagene de mangler som privatister. Hvis de tar fagene etter utløpet av normal tid, har de ikke rett på førstegangsvitnemål.

Forskjellen på overtrådt fraværsgrense og manglende vurderingsgrunnlag

Konsekvensen av at læreren ikke har vurderingsgrunnlag og at en elev har overskredet en fraværsgrense, er den samme. I begge tilfeller vil eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Det er likevel viktig å presisere at dette er to forskjellige ting. Grunnlaget for vurdering skal fortsatt være kompetansemålene i faget etter læreplanverket.

En fraværsgrense vil altså ikke føre til at læreren mister grunnlaget for vurdering, men den vil påvirke om læreren, uavhengig av vurderingsgrunnlag, kan gi halvårsvurdering med karakter og/eller standpunktkarakter. En lærer kan på den annen side mangle grunnlag for vurdering selv om en elev ikke har overtrådt fraværsgrensen, for eksempel ved høyt dokumentert sykefravær.

Fag- og skolebytte underveis i skoleåret

Skoleeier kan gi elevene adgang til å bytte fag underveis i opplæringsåret. I slike tilfeller vil eleven starte på null hva gjelder fraværsberegning i det nye faget.

Fravær i fag vil heller ikke overføres ved skolebytte underveis i opplæringsåret.

 

Du kan lese mer om fraværesgrensen hos Udir (Utdanningsdirektoratet).