OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Elevens fysiske arbeidsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevens fysiske arbeidsmiljø er behandlet i Opplæringslova kapittel 9a. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre det fysiske miljøet slik at det skal være godt å være elev eller ansatt på Bodin. 

Det er nødvendig med verne- og sikkerhetsforskrifter ved skolen for å unngå alvorlige ulykker.

Verksted og spesialrom

På verksteder og spesialrom finnes utstyr som er direkte farlig dersom elevene ikke følger forskriftene. Det er faglærers ansvar at elevene er gjort kjent med forskriftene og forstår dem. Faglærer plikter å føre kontroll med at reglene følges, men i mange situasjoner kan han ikke holde oppsyn med alle elevene samtidig. Det er derfor klart at ansvaret for eventuelle ulykker ikke uten forbehold kan belastes faglærer.

Idrettsbygget

De fleste kroppsøvingstimer er lagt til skolens egne kroppsøvingsanlegg. Idrettsfag og enkelte kroppsøvingstimer benytter i tillegg anlegg i Mørkvedlia og Nordlandshallen. Den enkelte elev må sette seg grundig inn i de retningslinjer som er slått opp i idrettsanleggene angående:

  • Sikkerhet og arbeidsteknikk ved apparatbruk
  • Sikkerhet og alarmplan i svømmehallen
  • Forskriftsmessig ferdsel til Mørkvedhallen og eksterne anlegg
  • Dusj og hygiene

Branninstruks

Vær oppmerksom på at ved brann kan giftig røyk eller gass bli spredd via ventilasjonsanlegget. Det er derfor viktig at alle kommer seg raskt ut. Det er ikke tillatt å ta opphold i Gata eller andre områder under tak.

  • Korteste rømningsvei er angitt med grønne piler i gangene og grønne markeringslys ved utgangene
  • Alle må snarest gjøre seg kjent med korteste vei ut av bygningen fra rom de normalt bruker.
  • Straks brannalarmen lyder, skal alle ut av bygningen. Klassene går korteste vei ut og ledes av lærer. Enkeltpersoner finner selv vei ut. Ikke bruk heis.
  • Ta ikke med vesker, tøy o.l. som kan hindre rømningen.
  • Møt opp på plassen mellom hovedbygg og idrettsbygg (inngang L) - gå om nødvendig rundt bygget. Vent på informasjon.
  • Bygningene skal ikke tas i bruk igjen før rektor/inspektør eller brannvesenets folk gir beskjed om det.

Rutiner ved skader

Overordnet rutine for skademelding av elever. Den ansatte/læreren sørger for at hensiktsmessig førstehjelp utføres og at eleven eventuelt får tilsyn av lege. Foresatte kontaktes. Læreren fyller ut skademeldingsskjema snarest mulig etter at skaden er skjedd. Skolen sørger deretter for melding til relevante instanser (NAV, forsikring osv).

Elever som i en periode trenger ekstra skoleskyss, for eksempel på grunn av sykdom eller skade, må levere legeerklæring i informasjonen i første etasje.

Klage på fysisk arbeidsmiljø

Dersom du mener at skolen har et fysisk skolemiljø som gir deg ubehag kan du alene, sammen med andre elever eller foresatte sende en skriftlig henvendelse til skolen. Den skal peke på det som ser ut til å være i veien med det fysiske skolemiljøet, og gjerne inneholde forslag om hva som bør gjøres. Skolen må fatte enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Hvis det ikke blir gjort, eller hvis du som sendte brevet ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage på vedtaket.

Her kan du lese mer om elevens fysiske arbeidsmiljø:

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet - om elevenes skolemiljø

Elev- og lærlingeombudet i Nordland