OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nærværsteam

Nærværsteam ble utviklet ved Bodin videregående skole. Resultatene etter innføringen har vært svært gode, blant annet ble det en kraftig nedgang i antall elever som sluttet i løpet av skoleåret. 

Nærværsteam er en del av Elevtjenesten på skolen. Teamet består av helsesykepleiere, psykisk helserådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og oppfølgingstjenesten. Disse funksjonene har kontorer sammen i en egen del av skolen, noe som legger til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser. Nærværsteam gir mulighet for systematisk og koordinert samhandling, tett oppfølging av elever og veiledning av øvrige ansatte.

De gode resultatene vakte interesse også utenfor skolen. Nærværsteam ble prøvd ut i fire fylker som en del av regjeringens «Program for bedre gjennomføring i videregående skole» i et prosjekt ved navn COMPLETE. 

Nordlandsforskning fulgte COMPLETE-prosjektet. Deres forskning viser at spesielt helsesykepleierens rolle i skolen blir styrket gjennom arbeid i teamet, og at det er mer sannsynlig å fullføre skolegangen for elever som har gått på skoler som har innført Nærværsteam.

Her kan du lese om Nærværsteam fra Nordlandsforskning

Her kan du lese om COMPLETE-prosjektet

Stortingsmeldingen Ingen utenfor med tiltak som støtter måten Nærværsteam jobber på.

Nærværsteam på Bodin i mediene:
NRK Nordland: Reduserte frafallet i videregående drastisk – resultatene vekker nasjonal oppsikt
NRK Nordland: Den røde knappen hjelper Karina å fullføre skolen
NRK Nordland: Distriktsnyheter NRK tv 11. mars 2020

Mer om Nærværsteam

Bakgrunn

I videregående skole er det flere tjenester som har som oppgave å understøtte den faglige undervisningen. Utgangspunktet for Nærværsteam var en erkjennelse av at mangfoldet av tjenester i skolen var vanskelig å navigere i både for elever og ansatte, og at manglende samhandling til dels vanskeliggjorde tett og god tverrsektoriell oppfølging av den enkelte ungdom.

De fleste som avbrøt videregående utdanning gjorde dette av årsaker som ikke nødvendigvis var relatert til faglig mestring eller resultat. Skolen hadde ikke tilfredsstillende systemer for veiledning av disse ungdommene.

Ungdommenes utfordringer fremsto i økende grad som mer sammensatte problemer som krevde tverrsektorielle løsninger, og manglende systematikk, samhandling og oppgavefordeling i arbeidet rundt elevene førte i for stor grad til krevende oppfølgingssituasjoner for en enkelt aktør.

Intensjon

Ønsket var å organisere tjenestetilbudet på en sånn måte at tilgjengelige og eksisterende ressurser ble optimalt utnyttet, og samtidig legge til rette for en mer koordinert og tverrsektoriell samhandling, oppfølging av elever og veiledning av øvrige ansatte.

Løsningen Nærværsteam

Nærværsteam ble etablert og består altså av helsesykepleiere, psykisk helserådgiver, sosialpedagogisk rådgiver, og ledes av koordinator for den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT). Sistnevnte ble plassert inn i teamet som følge av et ønske om å nyttiggjøre OT sine ressurser, kompetanse og kunnskap i større grad i elevoppfølging og frafallsforebyggende arbeid eller nærværsarbeid. Denne kompetansen er også svært nyttig i et annet fokusområde for Nærværsteam sitt arbeid, nærmere bestemt overgangsarbeid ungdomsskole-videregående opplæring.

Etableringen av Nærværsteam medfører en endring av praksis der forebyggende arbeid vektlegges sterkt, og der ungdommens behov har større betydning enn eksisterende rutiner. Aktørene i teamet har ulik kompetanse og innfallsvinkel for arbeidet, men deler det samme mål om å veilede den enkelte ungdom på best mulig måte. Nærværsteamet er samlokalisert og har ukentlige møter der elevsaker fordeles og drøftes med løsningsfokus. Koordineringen av tjenestene bidrar til deling av utfyllende kunnskap og ressurser i oppfølgingen, og gjør det mulig å tilby både universelle og målrettede, individualiserte tiltak. 

Tidligere var det for stort fokus på at avbrudd skyldtes en «feil» hos individet, mens det i Nærværsteam blir lagt stor vekt på å avklare ungdommens utfordringer og hvordan vi som skole kan se muligheter og organisere tilbudet deretter.

For Nærværsteam handler det om at man skal være trygge, tydelige og støttende voksne som lytter og forstår, men som også stiller krav og har forventninger til ungdommen.

Suksessfaktorene i tiltaket har vært å organisere arbeidet slik at elevene opplever lav terskel og tilgjengelighet, samtidig som det er vektlagt å gi rask respons til de som henvender seg til teamet.  For oss har det vært nyttig å huske at ungdom er «ferskvare», og at de utfordringene de opplever må tas tak i så fort som mulig hvis vi skal lykkes. Ved å jobbe flere i team sikrer vi i større grad at noen er tilgjengelige når de andre i teamet ikke har anledning.

Ofte er det flere sider av ungdommens utfordringer, og noen ganger er den beste løsningen å finne i «skjæringspunktet» mellom tjenestene. Nærværsteams praksis med «oppsøkende» samarbeid og dialog med grunnskolen om overganger for potensielle frafallskandidater, har i kombinasjon med tett oppfølging i videregående medført god oversikt over sårbare elever. 

Forskning på Nærværsteam

Complete-prosjektet der Nærværsteam ble forsket på er avsluttet, og sluttrapporten viser blant annet at helsesykepleierens rolle i skolen blir styrket gjennom arbeid i Nærværsteam. 

Videre viser rapporten at skolene som implementerte og forankret Nærværsteam i henhold til tiltaksbeskrivelsen «hadde en signifikant høyere andel elever som etter tre år enten hadde fullført og bestått videregående opplæring eller som var i lære (..) Nærværsteam er særlig rettet mot ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring og resultatet er således i tråd med hensikten med tiltaket».
Sluttrapport fra COMPLETE-prosjektet