OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skoleår i utlandet

Som elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole i Norge, kan du velge å ta et skoleår i utlandet som del av det treårige videregående løpet.  Dette utenlandsåret må enten være på vg1 eller på vg2.  De fleste elever som drar utenlands, gjøre dette på vg2. Myndighetene har vedtatt retningslinjer for godkjenning av et slikt skoleår.

Formelt krav til godkjenning av skoleår

For å få godkjent året som et skoleår i det treårige videregående løpet (vg1 eller vg2) må du framvise formell dokumentasjon på at du har gjennomført et fullverdig skoleår i utlandet og bestått dette på en måte som innebærer at du ville blitt tatt inn eller oppflyttet til neste trinn i landet der du har oppholdt deg.

For at skoleåret skal kunne godkjennes tilsvarende vg1/vg2 studiespesialisering, så må i tillegg følgende krav oppfylles:

 • Du må kunne dokumentere fullført og bestått i de fagene fra vg1 og vg2 som inngår i minimumskravet til generell studiekompetanse. For vg1 gjelder dette fagene engelsk, naturfag og matematikk 1P/1T. For fellesfagene som avsluttes på vg2 gjelder følgende:
  • Matematikk – du må kunne dokumentere fullført og bestått opplæring i matematikk minimum tilsvarende 2P.
  • Fremmedspråk nivå I eller nivå II – du må kunne dokumentere fullført og bestått et års opplæring i det aktuelle språket det året du er i utlandet. Opplæringen må være på tilsvarende faglig nivå som det kurset du søker godkjenning for (nivå I eller nivå II)
  • Dersom du som skal ha obligatorisk fremmedspråk på vg3 (FSP I+II) trenger du ikke godkjenning av fremmedspråkopplæring fra utlandet (vg2), men vi anbefaler sterkt at du prøver å få slik opplæring det året du er utenlands, ettersom du ellers vil miste mye faglig, som det vil være vanskelig å hente inn på vg3.
  • Geografi (gjelder primært elever på idrettsfag og ST formgiving) – du må ha fullført og bestått tilsvarende opplæring i utlandet for å få dette faget godkjent.
  • Dersom skolen din i utlandet ikke kan tilby slik opplæring, eller at du av andre grunner ikke får fullført/bestått et eller flere av disse fagene, må du ta faget/fagene som privatist enten før du reiser utenlands, eller etter at du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet.
  • Samfunnsfag (gjelder primært elever på idrettsfag og ST formgiving) – her er læreplanen så nært knyttet til norske forhold at vi i praksis anser det som lite relevant å søke godkjenning på bakgrunn av fag tatt i utlandet.  Praksis er derfor at du forventes å ta en privatisteksamen i faget før eller etter utenlandsoppholdet.
 • Dersom du drar utenlands på vg2, må du som er elev på studiespesialiserende utdanningsprogram (ST) i tillegg til de ovennevnte fagene kunne dokumentere at du har fullført og bestått opplæring i minimum to fag som kan søkes godkjent som programfag på vg2 og som kan utgjøre grunnlaget for fordypningsfag på vg3.  Disse fagene må være innenfor samme programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi), og de må ha noenlunde tilsvarende timeomfang og faglig nivå. Dersom du mangler slike fag, må du være forberedt på å ta privatisteksamen for å skaffe deg nødvendig grunnlag for to fordypningsfag. 
 • Dersom du er elev på idrettsfag eller studiespesialisering med formgiving må du kunne dokumentere at du har fullført og bestått opplæring som kan godkjennes som et eller flere av de obligatoriske programfagene på utdanningsprogrammet.  Dersom det ikke er mulig å få slik opplæring ved skolen din i utlandet, eller at du av andre grunner ikke kan dokumentere slik opplæring i alle eller noen av de obligatoriske programfagene, må du ta privatisteksamen i disse fagene når du kommer hjem fra utlandet (ev. før du reiser utenlands).
 • For elever på studiespesialiserende program som tar vg1/vg2 i utlandet, godkjennes skoleåret med maksimalt 30 t/uke inklusive evt. særskilt vurderte og godkjente programfag. For elever på idrettsfag og studiespesialisering m/formgiving er tilsvarende maksimale timetall 35 t/uke.
 • Fagene norsk, historie og kroppsøving er gjennomgående fag som først avsluttes med standpunktkarakter på vg3.  Du vil derfor ikke trenge særskilt godkjenning av disse fagene på vg2, men vil få godkjent hele fagløpet dersom du fullfører og består faget på vg3.  Det forutsettes imidlertid at du selv tar ansvar for å sette deg inn i de læreplanmålene som blir behandlet på vg2.

Huskeliste:

Før du drar:

For å få stipend fra lånekassen, må du få forhåndsgodkjent skoleåret i utlandet.  Denne forhåndsgodkjenningen skal følge din stipendsøknad, og den kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Katrine Kalvig.

Dersom du er usikker på om du får oppfylt alle fagkravene mens du er i utlandet, kan det være aktuelt å vurdere om du skal ta privatisteksamen i aktuelle fag før du reiser. Frist for oppmelding til privatisteksamener er 1.februar (vår) og 15. september (høst).

Gjør gjerne avtaler med faglærere i de gjennomgående fagene om hvordan du kan arbeide med læreplanmålene i faget mens du er utenlands, slik at du er best mulig forberedt til å starte på vg3.

Mens du er i utlandet:

 • Utdanningsdirektoratet har en nyttig nettside der du blant annet finner de norske læreplanene oversatt til engelsk.  Disse kan være til hjelp for skolen din i utlandet når dere skal finne fram til rette fag/kurs for deg der.
 • Husk at du må søke skoleplass for vg3 mens du er i utlandet. Søknadsfristen er 1.mars og innsøkingen skjer på vigo.no.
 • Før du forlater skolen din i utlandet må du sørge for å få med deg dokumentasjon på skoleåret der.  Du trenger følgende dokumentasjon:
  • dokumenter/utskrifter som viser hvilke fag du har hatt, karakterene i fagene, timeomfang og bekreftelse på fullført skoleår
  • dokumentasjon på det faglige innholdet i fag som du ønsker å få godkjent som fellesfag eller programfag når du kommer tilbake på vg3.  Slik dokumentasjon kan være læreplaner, emneoversikter e.l.
 • Det skoleåret du er i utlandet har du ikke skoleplass ved Bodin vgs.  Dersom noe skulle skje som fører til at du må avbryte skoleåret utenlands, så vil du være avhengig av at vi har en ledig plass for at du skal kunne begynne på vg2 i løpet av skoleåret. Dersom avbruddet av utenlandsoppholdet skjer seint i skoleåret, vil det normalt ikke være mulig å gå inn som ordinær elev på vg2 samme skoleår. Husk at når skoleåret utenlands avbrytes før det er fullført, så vil du ikke oppfylle kravene til å få godkjent utenlandsoppholdet som vg2.

Når du kommer hjem igjen:

 • Så fort du får dokumentasjon på fullført og bestått utenlandsår (karakterutskrift e.l.) skal kopi av denne dokumentasjonen sendes til inntakskontoret i Nordland fylkeskommune (frist ca. 25.juni). Det er svært viktig at du ikke sender originaler dit, da dokumentasjonen blir makulert etter inntak, og du trenger slik dokumentasjon når du skal søke godkjenning av skoleåret/fag og ved innsøking til høyere utdanning etter vgs.
 • Du skal ved skolestart levere søknad om godkjenning av skoleår og eventuell spesiell godkjenning av enkeltfag.  Av søknaden skal det framgå hva du søker om godkjenning av (skoleår/hvilke fag).  Dokumentasjon på fullført og bestått skoleår i utlandet (karakterutskrift e.l.) skal legges ved søknaden. Dersom du søker spesiell godkjenning av enkeltfag, så må det også følge med dokumentasjon på innholdet i fagene som søkes godkjent. Søknaden skal sendes til den skolen der du er tatt inn som elev på vg3.