OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vurdering i orden og atferd

Disse presiseringene tar utgangspunkt i forskrift til opplæringslova og ordensreglementet for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland, som omtaler både rettigheter, plikter, arbeids- og læringsmiljø med mer.

Her kan du lese hele forskrift til opplæringslova.

Her kan du lese skolens ordensreglement.

Karakter i orden og atferd

Karakterene i orden og atferd settes etter en tredelt skala:

God (G)                - Vanlig god orden og vanlig god atferd
Nokså god (NG)   - Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd
Lite god (LG)        - Ekstraordinære tilfeller. Store avvik fra vanlig orden og atferd

Karakteren i orden skal gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet, mens karakteren i atferd skal gi uttrykk for om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig.

Presiseringer i forskriften

Orden: Det skal tas hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger skolens ordensregler. Stort, udokumentert og ikke varslet fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

Atferd: Det skal tas hensyn til hvordan eleven oppfører seg i skoletida og på skoleveien. Hovedvekten skal legges på elevenes opptreden mot andre i skolesamfunnet. Man skal ta hensyn til elevenes forutsetninger, og det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser. Vurdering i orden og atferd skal ikke inngå i fagvurderinga. Fastsetting av standpunktkarakteren skal skje i møte der alle elevens lærere er til stede.

Retningslinjene for karakterene i orden og i atferd gjelder overalt der det foregår virksomhet i skolens regi. De fleste elever vil ha gode forutsetninger til å oppnå karakteren God i både orden og atferd. Det viktigste vil være å følge opp dine plikter som elev, og å være i dialog med faglærere og kontaktlærere dersom du trenger tilpasninger.

Enkelthendinger kan noen ganger være av en så alvorlig karakter at de vil føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, uten at det er sendt ut varsel på forhånd. Eksempelvis vil følgende grove brudd på ordensreglementet føre til nedsatt atferdskarakter: Fusk på prøver/innlevering av oppgaver, mobbing, trusler og vold mot elever/ansatte, hærverk på bygg, inventar og utstyr, tyveri/nasking knyttet til skolens virksomhet, være beruset, bruke eller oppbevare alkohol/andre rusmidler i skoletiden/- turer og lovbrudd under skoleaktiviteter/arrangement.

Alvorlige eller gjentatte overtredelser vil i tillegg til nedsatt karakter i orden eller i atferd kunne føre til bortvisning, anmeldelse og eventuelt krav om erstatning.

Noen forseelser gir anmerkninger. Når ordens- og atferdskarakteren skal fastsettes utvises det et skjønn og foretas en helhetsvurdering basert på antall forseelser, alvorlighetsgrad og elevens situasjon.

Her følger to lister med eksempler på forseelser som kan gi anmerkninger:

Orden

 • Manglende oppfølging av plikter som elev
 • Skulk eller fravær uten beskjed og manglende ryddighet i forhold til fravær generelt
 • Å komme for seint
 • Å mangle/glemme nødvendig utstyr
 • For sein eller manglende innlevering av avtalt arbeid
 • Avtalebrudd uten å gi beskjed eller god grunn

Atferd

 • Plaging, mobbing, grov eller frekk språkbruk mot elever eller tilsatte
 • Vold mot andre på skolen
 • Tyveri
 • Skade eller hærverk på skolens utstyr, inventar og bygninger eller på skolens område
 • Forstyrrelser i undervisningen for eksempel prating, uro, bråk, spising, drikking, bruk av mobiltelefon osv
 • Å forstyrre andre elevers arbeid
 • Forsøpling
 • Fusk, forsøk på fusk eller plagiat
 • Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område. Bruk av tobakk, inkludert snus, på skolens område eller i skoletida
 • Manglende oppfølging av tilsnakk eller irettesettelser fra tilsatte
 • Brudd på ikt-reglementet eller PC-plakaten eller misbruk av skolens datanettverk/utstyr