OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elevens fysiske og psykososiale skolemiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevens arbeidsmiljø er behandlet i Opplæringslova kapittel 9a. Bodin videregående skole arbeider kontinuerlig med å bedre både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet slik at det skal være godt å være elev eller ansatt på skolen.

Elevens psykososiale miljø

Arbeidet med psykososialt miljø skjer blant annet gjennom ulike samarbeidsorgan hvor elevene deltar, skoleprogrammet VIP, elevtjenestens arbeid og økt ressurs for kontaktlærer. Nordland fylkeskommune har også opprettet et eget elev- og lærlingeombud. 

Både foresatte og elever kan kontakte skolen angående elevens skolemiljø. Hvis du som elev opplever krenkende eller uønsket atferd, konflikter eller mobbing er det viktig at du tar kontakt med skolen så fort som mulig. Snakk med en voksen du føler deg trygg på, det kan for eksempel være kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, avdelingsleder eller rektor. Alle ansatte på skolen har plikt til å reagere dersom de oppdager eller mistenker mobbing. Du kan også søke støtte hos tillitselev hvis du ønsker det.

Klage på psykososialt skolemiljø
Hvis du synes det er vanskelig å finne noen å snakke med eller mener skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg henvender du deg skriftlig via knappen Meld fra om mobbing på Bodins hjemmeside. Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at du som elev igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere elev og foresatte om hva som blir gjort, og disse har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Dersom det ikke skjer noe innen en uke etter at du meldte saken kan du melde saken videre til Statsforvalteren.

Her kan du lese mer om elevens psykososiale miljø:

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet - om elevenes skolemiljø

VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen)

Nullmobbing.no (Utdanningsdirektoratets nettside om mobbing.)

Elev- og lærlingeombudet i Nordland

 

Elevens fysiske miljø

Det er nødvendig med verne- og sikkerhetsforskrifter ved skolen for å unngå alvorlige ulykker.

Verksted og spesialrom
På verksteder og spesialrom finnes utstyr som er direkte farlig dersom elevene ikke følger forskriftene. Det er faglærers ansvar at elevene er gjort kjent med forskriftene og forstår dem. Faglærer plikter å føre kontroll med at reglene følges, men i mange situasjoner kan han ikke holde oppsyn med alle elevene samtidig. Det er derfor klart at ansvaret for eventuelle ulykker ikke uten forbehold kan belastes faglærer.

Idrettsbygget
De fleste kroppsøvingstimer er lagt til skolens egne kroppsøvingsanlegg. Idrettsfag og enkelte kroppsøvingstimer benytter i tillegg anlegg i Mørkvedlia og Nordlandshallen. Den enkelte elev må sette seg grundig inn i de retningslinjer som er slått opp i idrettsanleggene angående:

  • Sikkerhet og arbeidsteknikk ved apparatbruk
  • Sikkerhet og alarmplan i svømmehallen
  • Forskriftsmessig ferdsel til Mørkvedhallen og eksterne anlegg
  • Dusj og hygiene

Branninstruks
Vær oppmerksom på at ved brann kan giftig røyk eller gass bli spredd via ventilasjonsanlegget. Det er derfor viktig at alle kommer seg raskt ut. Det er ikke tillatt å ta opphold i Gata eller andre områder under tak.

  • Korteste rømningsvei er angitt med grønne piler i gangene og grønne markeringslys ved utgangene
  • Alle må snarest gjøre seg kjent med korteste vei ut av bygningen fra rom de normalt bruker.
  • Straks brannalarmen lyder, skal alle ut av bygningen. Klassene går korteste vei ut og ledes av lærer. Enkeltpersoner finner selv vei ut. Ikke bruk heis.
  • Ta ikke med vesker, tøy o.l. som kan hindre rømningen.
  • Møt opp på plassen mellom hovedbygg og idrettsbygg (inngang L) - gå om nødvendig rundt bygget. Vent på informasjon.
  • Bygningene skal ikke tas i bruk igjen før rektor/inspektør eller brannvesenets folk gir beskjed om det.

Rutiner ved skader
Overordnet rutine for skademelding av elever. Den ansatte/læreren sørger for at hensiktsmessig førstehjelp utføres og at eleven eventuelt får tilsyn av lege. Foresatte kontaktes. Læreren fyller ut skademeldingsskjema snarest mulig etter at skaden er skjedd. Skolen sørger deretter for melding til relevante instanser (NAV, forsikring osv).

Elever som i en periode trenger ekstra skoleskyss, for eksempel på grunn av sykdom eller skade, må levere legeerklæring i informasjonen i første etasje.

Klage på fysisk skolemiljø
Dersom du mener at skolen har et fysisk miljø som gir deg ubehag eller utgjør en fare for skade kan du alene, eller sammen med andre elever sende en skriftlig henvendelse til skolen. Den skal peke på det som ser ut til å være i veien med det fysiske skolemiljøet, og gjerne inneholde forslag om hva som bør gjøres. Skolen må fatte enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Hvis det ikke blir gjort, eller hvis du som sendte brevet ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage på vedtaket.

Her kan du lese mer om elevens fysiske miljø:

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet - om elevens skolemiljø

Elev- og lærlingeombudet i Nordland